Programa

Sveikatos forumo konferencija

2016 m. rugsėjo 5 d.

Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salė, I rūmai

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA


Pirmasis posėdis. Sveikatos sistemų iššūkiai siekiant JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų tikslų įgyvendinimo

Paskirtas laikas: 09:15 – 12:00 (2 val. 45 min.)

Santrauka: posėdyje aptariami aktualūs sveikatos sistemų klausimai. Sveikatos sektorius yra vienas iš svarbiausių modernios ekonomikos sektorių, kuris skatina šalies ekonomikos augimą. Sveikatos klausimų reikšmė nacionalinėse ir tarptautinėse politikos diskusijose atspindi didėjančią sveikatos sektoriaus politikos formuotojų  atsakomybę. Akivaizdu, kad moderniose ekonomikos šalyse sveikatos sektorius yra vienas iš didžiausių  darbdavių. Pažymėtina, kad didelę reikšmę suteikia sveikatos sektoriaus darbuotojų išsilavinimo lygis, kuris yra aukštesnis negu kituose ūkio sektoriuose. Aukšto išsilavinimo sveikatos specialistai  diegia ir taiko kompleksines sveikatos technologijas. Tai skatina  mokslinių tyrimų ir naujų technologijų gamybos plėtrą.  


Svarbu suprasti ir pripažinti sveikatos kaip investicijos, reikšmę. Sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos veiklos, tokios kaip imunizacija, ankstyva ligų diagnostika ir savalaikis efektyviomis priemonėmis taikomas gydymas, turi ilgalaikės investicijos požymių. Tam pritaria ir medikų bendruomenė. Sveikatos stiprinimą  pripažinus produktyvia investicija, atsiveria platesnės galimybės teikti daugiau efektyvių kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų, užtikrinti šalies darbo jėgos produktyvumą ir labiau konkurencingą ekonomiką. 


Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų bei Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono politinis dokumentas ,,Sveikata 2020“ atkreipia valstybių vyriausybių dėmesį į aktualias sveikatos sistemų bei žmonių sveikatos būklės problemas. Rekomendacijose Lietuvai Europos Komisija pasiūlė sveikatos priežiūros sistemos veikimą pagerinti sumažinus didelę priklausomybę nuo stacionarinės priežiūros ir sustiprinus ambulatorinę ir profilaktinę priežiūrą. Turime rasti galimybių pagerinti sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumą. Pasirengimo Lietuvos Respublikos stojimui į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją darbai įpareigoja atlikti išsamią sveikatos sektoriaus valdymo, jo efektyvumo ir finansinio tvarumo, informacinių sistemų ir veiklos stebėsenos, sveikatos priežiūros prieinamumo, koordinavimo ir tęstinumo, pacientų pasirinkimo ir įtraukimo, sveikatos priežiūros specialistų  veiklos reguliavimo analizę.

Diskusijos padės identifikuoti iššūkius, kylančius praktiškai įgyvendinant strateginius dokumentus Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regione, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje bei Latvijoje ir Lietuvoje.


Antrasis posėdis. Tvarios sveikatos sistemos – visuomenės gerovės garantas

Paskirtas laikas: 13:00 – 15.00 (2 val.)

Santrauka: posėdyje aptariami sveikatos sistemų tvarumo klausimai siekiant užtikrinti visuomenės gerovę. Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. Sveikatos forumo konferencijoje priimta Vilniaus deklaracija pabrėžė sveikatos sistemų tvarumo reikšmę integraliam augimui, kvietė didinti investicijas sveikatos reikalams, užtikrinti visuotinį aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą,  tinkamą sveikatos priežiūros specialistų kompetenciją bei gerą sveikatos sistemos valdymą. Sveikatos stiprinimas – prioritetas  visoje Europoje ir pasaulyje, kuriuo siekiama mažinti sergamumą ir mirtingumą nuo infekcinių ligų, kuriant sveikesnes darbo vietas bei užtikrinant saugumą keliuose, mažinant alkoholio ir tabako vartojimą.

Svarbi problema – sveikatos netolygumai šalies viduje ir tarp šalių, kurie rodo būtinumą skleisti  gerąsias praktikas sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos veiklose. Šią problemą turime spręsti įgyvendindami nacionalines, regionines ir globalias programas.

Siekiant visiems prieinamos sveikatos priežiūros būtina pasitelkti naująsias technologijas, gerinti sveikatos priežiūros specialistų ir gyventojų galimybes gauti informaciją apie medicinos prietaisus ir sveikatos priežiūros paslaugas visoje Europos Sąjungoje, panaudoti vidaus rinkos teikiamas galimybes gerinti veiksmingą medicinos prietaisų prekybą, sumažinti kainas ir didinti gyvybes gelbstinčių vaistų prieinamumą, tęsti sveikatos priežiūros specialistų rengimo proceso unifikavimą, užtikrinti sveikatos draudimą visos Europos Sąjungos gyventojams.   

Mūsų šalyje Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono politikos dokumento ,,Sveikata 2020“ siekius atspindi Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategija. Šios strategijos įgyvendinimui labai svarbus politinis įsipareigojimas įveikti Lietuvos gyventojų sveikatai kylančius iššūkius.

Diskusijose numatoma aptarti įvairius sveikatos sistemų tvarumo aspektus, sveikatos netolygumų mažinimo klausimus, numatyti priemones, skatinančias efektyvų sveikatos priežiūros išteklių naudojimą, moksliniais įrodymais pagrįstos medicinos ir technologijų vertinimo bei inovacijų diegimo plėtrą, žmonių sveikatos raštingumo ugdymą, sveikatos stiprinimą ir ligų prevenciją,  tinkamą sveikatos priežiūros specialistų veiklą.

 

Apibendrinimas:

Laikas ir trukmė: 15:00 – 15.15 (15 min.) 

Pristatomos pagrindinės Sveikatos forumo konferencijoje aptartos temos, pirmajame posėdyje svarstant sveikatos sistemų iššūkius siekiant Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų tikslų įgyvendinimo bei antrajame posėdyje siekiant tvarių sveikatos sistemų – visuomenės gerovės garanto. Apibendrinamos ekspertų ir konferencijos dalyvių pateiktos rekomendacijos.